oppo
X
Pridané produkty (0)

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Dávid Vorčák, 029 47  Oravská Polhora 47, IČO: 41964012, IČDPH: SK1075515683, zapísaný na Okresný úrad Námestovo, číslo živnostenského registra: 560-9296, prevádzkovateľ internetového obchodu www.extremepcshop.sk, vyhlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej aj „údaje“) sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.


Bezpečie vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme preto náležitú pozornosť. V týchto Zásadách spracovania osobných údajov („Zásady“) by sme vás chceli informovať o tom, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame.

1.   Osobné údaje a ich spracovanie

1.1.  Kategórie osobných údajov

Pokiaľ u nás nakupujete, zhromažďujeme:

·         Meno a kontaktné údaje. Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo, bankové spojenie

·         Demografické údaje. Údaj o pohlaví, dátum narodenia, krajinu a uprednostňovaný jazyk.

·         Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy – nakúpené produkty, zákaznícky segment, objem poskytnutých služieb

·       Prihlasovacie údaje. Prihlasovacie mená a heslá. Nemáme prístup ku skutočnému heslu.

Pokiaľ od nás odoberáte marketingové správy, zhromažďujeme:

·         Meno a kontaktné údaje – e-mailová adresa a krstné meno. 

·         Demografické údaje – krajina, údaj o pohlaví.

Ďalej spracovávame tieto osobné údaje:

·         Údaje z komunikácie medzi Extremecomp a zákazníkom

·         Kamerové záznamy z predajní a priestorov Extremecomp

·         Logy obsahujú adresu IP, údaje prehliadača (rozlíšenie, verzia, operačný systém, odtlačok prsta), jazyk

·         Záznamy o správaní na internetových stránkach spravovaných spoločnosťou Extremecomp


1.2.  Účely spracovania osobných údajov:

·         Poskytovanie služieb a ich zlepšovanie. Aby sme mohli poskytovať ponúkané služby a zlepšovať ich k vašej spokojnosti, spracovávame vaše osobné údaje. Konkrétne sem patria:

o    Spracovanie objednávky tovaru alebo služieb, objednaných či už prostredníctvom našej webovej stránky, alebo zákazníckej linky. Zákonným dôvodom je tu nevyhnutnosť pre splnenie kúpnej zmluvy a pri vybraných údajoch na splnenie právnych povinností (napr. účtovné doklady).

o    Upozornenie na dostupnosť tovaru. V prípade, že požiadate o stráženie dostupnosti tovaru, spracujeme vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu.

o  Zákaznícka podpora. Na zaistenie zákazníckeho servisu a na odstránenie prípadných problémov pri plnení kúpnej zmluvy spracovávame vaše osobné údaje na základe nevyhnutného splnenia týchto zmlúv.

o    Komunikácia. Zhromaždené údaje využívame s cieľom komunikácie s vami a jej individuálneho prispôsobovania. Môžeme vás napríklad kontaktovať telefonicky, e-mailom, v aplikácii alebo inou formou, aby sme vám pripomenuli, že máte tovar v online košíku, pomohli vám s dokončením vašej objednávky, oznámili vám aktuálny stav vašej žiadosti, objednávky alebo reklamácie alebo k nej od vás získali ďalšie informácie alebo vás upozornili, že musíte vykonať akciu nutnú na zachovanie aktívneho stavu vášho účtu

o    Zlepšovanie služieb. Údaje používame na neustále zlepšovanie našich služieb a systémov vrátane pridávania nových funkcií a zároveň s cieľom robiť informované rozhodnutia za použitia súhrnných analýz a business inteligencie, to všetko na základe nášho oprávneného záujmu odvíjajúceho sa od slobody podnikania a spočívajúceho v nevyhnutnosti zlepšovania poskytovaných služieb kvôli úspechu v hospodárskej súťaži. Aby sme zaistili dostatočnú ochranu vašim právam a záujmom, používame na účely zlepšovania osobné údaje v anonymizovanej podobe.

·         Ochrana, bezpečnosť a riešenie sporov. Údaje môžeme spracovávať aj z oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zaistení ochrany a bezpečnosti našich systémov a našich zákazníkov, na zisťovanie a prevenciu podvodov, riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd na základe oprávneného záujmu.

·         Kamerové záznamy. Extremecomp umiestňuje do svojich predajní a priestorov kamery z dôvodu ochrany oprávnených záujmov Extremecomp. Priestory, kde sú kamery umiestnené, sú vždy označené upozornením.


·         Marketingové ponuky.

o    Obchodné oznámenie

§  Zasielame vám obchodné oznámenie týkajúce sa obdobných produktov, ako ste si kúpili.

§  Tieto obchodné oznámenia môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktorý nájdete v každom e-maile.

§  V prípade, že odoberanie obchodných oznámení odhlásite, nebudeme naďalej vaše elektronické kontakty na tieto účely využívať. Začneme ich opäť využívať, pokiaľ ich zaregistrujete alebo si ich výslovne vyžiadate.

o    Marketingové ponuky, ktoré sa vám zobrazujú, môžu byť vybrané na základe ďalších informácií, ktoré sme o vás v priebehu času získali podľa kontaktných údajov, demografických údajov, obľúbených položiek a údajov o používaní z našich produktov a webov (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté vaším prehliadačom, údaje o preklikoch, zobrazených obchodných oznámeniach, navštívených produktoch). Nevykonávame plne automatizované spracovanie, ktoré by pre vás malo právne účinky.

o    Pokiaľ nie ste naším zákazníkom, spracovávame na základe vášho súhlasu.

o    Máte právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti týmto spracovaniam. Kontaktné údaje sú uvedené na konci tohto dokumentu.

·         Spracovávanie cookies z internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou Extremecomp

o    V prípade, že máte vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame záznamy správania z cookies umiestnených na internetových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou Extremecomp, a to na účely zaistenia lepšej prevádzky internetových stránok Extremecomp a na účely internetovej reklamy spoločnosti Extremecomp. Viac informácií nájdete v samostatnej kapitole tohto dokumentu.

Cookies nastavenie

Zamietnuť cookies
Resetovať nastavenie cookies a zobraziť panel cookies

1.3.  Odovzdanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím osobám či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu alebo pokiaľ ste s tým vopred vyslovili súhlas.

·         a) sesterským spoločnostiam a spracovateľom na základe plnenia kúpnej zmluvy pre výkon interných procesov a postupov

·         b) spoločnostiam vydávajúcim kreditné karty, poskytovateľom platobných služieb s cieľom spracovania platieb a bankám na základe vašej objednávky, plnenia kúpnej zmluvy

·         c) prepravcom s cieľom dodania vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy

·         d) našim partnerom, vo vernostných schémach, do ktorých sa zapojíte

·         e) ďalším poskytovateľom služieb, tretím stranám zapojeným do spracovania dát

·         f) tretím stranám, napr. právnym alebo finančným zástupcom, súdom za účelom spracovania daňových dokladov, vymáhanie pohľadávok alebo ďalších dôvodov vyplývajúcich z plnenia našich zákonných povinností

·         g) verejným orgánom (napr. polícia)

·         h) tretím stranám vykonávajúcim prieskumy medzi zákazníkmi

Pokiaľ tretie osoby použijú údaje v rámci ich oprávneného záujmu, nenesie za tieto spracovania správca zodpovednosť. Tieto spracovania sa riadia zásadami spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb.


2.   Zákaznícke konto a nákup bez registrácie

·         a) V rámci uzavretia zmluvy vám zakladáme zákaznícke konto, ktoré je zabezpečené heslom. V rámci zákazníckeho konta získavate priamy prístup k svojim údajom vrátane ich editácie a môžete takto nahliadať do svojich údajov o dokončených aj nedokončených objednávkach a upravovať zasielanie newslettera. Prostredníctvom zákazníckeho konta môžete takisto spravovať svoje osobné údaje a zasielanie newslettera.

·         b) Súčasťou zákazníckeho konta je aj vernostný klub, v ktorom vám ponúkame celý rad výhod. Viac informácií nájdete v príslušných obchodných podmienkach.

·         c) Pokiaľ si neprajete založiť pre uskutočnenie nákupu zákaznícke konto, môžete v našom e-shope takisto nakúpiť bez registrácie, t. j. ako nečlen.


3.   Zabezpečenie osobných údajov a obdobie uchovávania

3.1.  Zabezpečenie osobných údajov

·         a) Vaše osobné údaje sa k nám prenášajú v zakódovanej podobe. Používame kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k vašim údajom, ich pozmeňovaniu či rozširovaniu.

·         b) U našich spracovateľov vyžadujeme preukázanie súladu ich systémov s nariadením GDPR.

·         c) Prístup do vášho zákazníckeho konta je možný iba po zadaní vášho osobného hesla. V tejto súvislosti by sme vás chceli upozorniť, že je nevyhnutné, aby ste vaše prístupové údaje neoznamovali tretím osobám a po ukončení vašej činnosti v zákazníckom konte vždy zavreli okno svojho webového prehliadača, najmä vtedy, ak používate počítač spolu s inými používateľmi. Extremecomp nepreberá zodpovednosť za zneužitie použitých hesiel, ibaže by túto situáciu Extremecomp priamo spôsobila.


3.2.  Obdobie spracovania

Osobné údaje spracovávame a uchovávame

·         v čase nevyhnutnom na zaistenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, t. j. počas objednávky a záručnej lehoty

·         1 rok od skončenia záručnej lehoty z dôvodu riešenia potenciálnych sporov

·         v čase, počas ktorého je Extremecomp povinné ako správca uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Účtovné doklady, napr. faktúry vystavené spoločnosťou Extremecomp, sú v súlade so zákonom archivované 10 rokov od ich vystavenia.

·         Súhlas pre upozornenie na dostupnosť tovaru zostáva v platnosti do odoslania informácie o dostupnosti, najdlhšie však počas 1 roka alebo do jeho odvolania.

·        Súhlas s marketingovými ponukami je platný do odvolania

·         Kamerové záznamy z predajní a spoločnosti Extremecomp a okolia budov spoločnosti Extremecomp sú spracovávané maximálne 90 dní odo dňa zhotovenia kamerového záznamu.

·         Recenzia 6 rokov

·         Komunikácia 2 roky

·         Súťaže 1 rok

V ostatných prípadoch vyplýva obdobie spracovania z účelu spracovania alebo je dané právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.


4.   Práva subjektov údajov

·         a) Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o spracovávaní svojich osobných údajov.

·       b) V prípade, že sa domnievate, že spracovanie osobných údajov robíme v rozpore s ochranou vašich osobných údajov a zákonnými podmienkami ochrany osobných údajov, môžete požiadať o vysvetlenie, požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav, najmä môžete požadovať urobenie opravy, doplnenie, likvidáciu osobných údajov alebo blokáciu osobných údajov.

·         c) Pre uplatnenie svojich práv kontaktujte poverenca pre ochranu osobných údajov na e-mailovej adrese info@extremecomp.sk. Obrátiť sa môžete aj na Úrad na ochranu osobných údajov.

·         d) Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, budú vaše osobné údaje vymazané alebo anonymizované; to sa však netýka tých osobných údajov, ktoré Extremecomp potrebuje na splnenie zákonných povinností (napr. vybavenie už podanej objednávky) či na ochranu svojich oprávnených záujmov. K likvidácii osobných údajov dôjde takisto v prípade, že osobné údaje nebudú potrebné pre stanovený účel alebo ak bude uloženie vašich údajov neprípustné z iných zákonom stanovených dôvodov.


5.   Webové stránky

5.1.  Súbory cookies

Naše stránky používajú tzv. cookies, aby naša ponuka bola pre vás relevantná, zaujímavá a používateľsky príjemná. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, smartfóne či inom zariadení a ktoré sa používajú vo vašom prehliadači. Viac informácií o súboroch cookies môžete nájsť tu. Súbory cookies využívame napr. na:

·         správnu funkčnosť košíka tak, aby ste čo najjednoduchšie dokončili svoju objednávku

·         zapamätanie vašich prihlasovacích údajov, takže ich nemusíte opakovane zadávať

·         čo najlepšie prispôsobenie našich stránok vašim požiadavkám vďaka sledovaniu návštevnosti, vášho pohybu po stránkach a využitých funkciách

·         zistenie informácií o prezeraní reklám, aby sme vám nezobrazovali reklamu na tovar, o ktorý nemáte záujem

Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookie tretích strán“). Napríklad informácie o kupovaných produktoch na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou v rámci zobrazenia a prispôsobenia internetových reklamných bannerov na vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov vás však nemožno identifikovať.


5.2.  Využitie súborov cookies

Súbory cookie používané na našich stránkach možno rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé, tzv. „session cookie“, sú zmazané ihneď, len čo ukončíte návštevu našich stránok. Dlhodobé, tzv. „persistent cookie“, zostávajú uložené vo vašom zariadení omnoho dlhšie alebo kým ich ručne neodstránite (čas ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia vášho prehliadača).

Cookie možno tiež rozdeliť podľa ich funkčnosti na:

·         analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť používateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho používatelia používajú

·         konverzné, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov

·         trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov

·         remarketingové, ktoré používame na personalizáciu obsahu reklám a ich správne zacielenie

·         esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu


5.3.  Odmietnutie súborov cookies

Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies vo východiskovom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť ich na vami vybrané typy.

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach alebo v ďalšej dokumentácii internetových prehliadačov

·         Chrome

·         Firefox

·         Internet Explorer

·         Android

Účinný nástroj na správu súborov cookie je tiež k dispozícii na stránkach http://www.youronlinechoices.com/sk/


5.4.  Odkazy

Naše webové stránky obsahujú odkazy na iné webové stránky, ktoré sú praktické a obsahujú informácie. Upozorňujeme, že tieto stránky môžu byť vlastnené a prevádzkované ďalšími spoločnosťami a organizáciami a majú iné zásady zabezpečenia a ochrany osobných údajov. Naša spoločnosť nemá žiadnu kontrolu a nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek informácie, materiál, produkty alebo služby nachádzajúce sa na týchto webových stránkach alebo prístupné prostredníctvom nich.


6.   Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov a žiadostí, čo sa týka týchto Zásad, nás neváhajte kontaktovať na adrese či zákazníckej linke uvedenej v päte týchto Zásad alebo prostredníctvom e-mailovej adresy.


Dávid Vorčák

029 47  Oravská Polhora 47

043 5581 567

info@extremecomp.sk


7.   Účinnosť


Tieto Zásady ochrany osobných údajov platia od 26.5.2019.